Xu hướng bi quan mang có giúp bạn an toàn không?

Bi quan thường liên quan tới cách tư duy tiêu cực kéo dài, nó lại thường dẫn đến những nỗi buồn kéo dài. Mà buồn kéo dài lại liên quan tới trầm cảm. Vậy liên xu hướng bi quan có liên quan tới sức khỏe tâm thần không? Bài viết này sẽ hữu ích cho mental health của bạn đấy.

Hiệp Hội Tâm Lý Học Hoa Kỳ định nghĩa bi quan là “thái độ cho rằng mọi chuyện sẽ tệ đi và rằng những mong ước hay mục tiêu của con người sẽ khó mà thành hiện thực.”

Pessimism is defined by the American Psychological Association as “the attitude that things will go wrong and that people’s wishes or aims are unlikely to be fulfilled.”1

Một người với tính cách bi quan thường có góc nhìn tiêu cực – hay có thể nói là “thực tế” theo một số ý kiến – về cuộc sống. Người lạc quan, mặt khác, lại nhìn mọi thứ tích cực hơn.

A person with a pessimistic personality tends toward a more negativeor some might say, realisticview of life. Optimists, on the other hand, see things more positively.

mental-health-bi-quan-mang-toi-su-an-toan-1

Người bi quan thường dự đoán kết quả tiêu cực và vẫn nghi ngờ khi mọi thứ có vẻ đang tiến triển tốt. Người lạc quan trông đợi vào kết quả tốt và tìm kiếm những điều tốt đẹp khi cuộc sống không được như ý.

Pessimists usually expect negative outcomes and are suspicious when things seem to be going well. Optimists expect good things to happen and look for the silver lining when life doesn’t go their way.

Bi quan không phải là một đặc trưng tính cách mà hầu hết con người ta muốn có. Thường nó liên đới với sự tiêu cực, một thái độ “nửa mùa”, trầm cảm, và những rối loạn khí sắc khác. Tuy nhiên, một chút suy nghĩ tiêu cực với “liều lượng” vừa phải không phải lúc nào cũng tệ. Mặc dù chúng ta đều bảo nhau phải cười, nghĩ về mặt tích cực, “đời quăng ta trái chanh thì hay làm một ly nước chanh”, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng thực tế, nên làm hay lành mạnh. Trong thực tế, đôi khi một chút bi quan thực sự có thể là một điều tốt.

Pessimism is not a trait most people aspire to. It’s often associated with negativity, a “half-full” attitude, depression, and other mood disorders. However, a healthy dose of negative thinking isn’t necessarily all bad. While we’re all often told to smile, think of the bright side, and make lemonade from lemons, that’s not always practical, advisable, or healthy. In fact, sometimes a little pessimism might actually be a good thing.

Các nhà tâm lý học coi bi quan và lạc quan dao động như một quãng phổ, trong đó mỗi quan điểm và đặc trưng tính cách của chúng ta nằm đâu đó trên quãng phổ này. Tại đầu mút của phổ, người bi quan cực điểm sẽ rất khổ sở và người lạc quan cực điểm có khi lại sống quá tách rời với hiện tại.

Psychologists view pessimism and optimism as a spectrum with each of our viewpoints and personalities situated somewhere along that line. At either end of the spectrum, the pure pessimist may be miserable and the pure optimist may be detached from reality.

Hầu hết chúng ta đều nằm đâu đó ở khoảng giữa của phổ bi quan – lạc quan này.

Most people lie somewhere in the middle of the pessimism-optimism spectrum.

Làm sao ta biết được? How Do You Know?

Làm sao bạn có thể biết được mình có xu hướng bi quan hơn lạc quan? Dưới đây là một số gợi ý:

How can you tell if you tend to be more pessimistic? Some signs include:

– Bạn cảm thấy ngạc nhiên khi mọi chuyện tiến triển tốt đẹp. You feel surprised when things actually work out.

– Bạn không theo đuổi cái bạn muốn vì bạn nghĩ rằng chắc mình sẽ thất bại thôi. You don’t go after what you want because you think you will probably fail.

– Bạn luôn chú tâm vào những điều không hay có thể diễn ra trong một tình huống nào đó. You always focus on what can go wrong in a situation.

– Bạn nghĩ rằng nguy cơ thì hầu như lúc nào cũng nặng hơn lợi ích. You think that the risks almost always outweigh the benefits.

– Bạn xuất hiện Hội chứng kẻ mạo danh và coi thường năng lực của bản thân. You experience imposter syndrome and undervalue your own abilities.

– Bạn có xu hướng tập trung vào những lỗi lầm của mình và những điểm yếu thay vì những điểm mạnh. You tend to focus on your flaws or weaknesses rather than your strengths.

– Bạn thường cảm thấy phiền với sự lạc quan “ngập nắng” của những người khác. You often feel annoyed by other people’s sunny optimism.

– Bạn thường có độc thoại nội tâm tiêu cực. You often engage in negative self-talk.

– Bạn cho rằng tất cả mọi thứ tốt đẹp rồi cũng sẽ kết thúc thôi. You assume that all good things will come to an end eventually.

– Bạn thấy cứ vậy mà sống với tình trạng hiện tại dễ hơn là thay đổi để tốt hơn.You find it easier to live with the status quo than change things for the better.

mental-health-bi-quan-mang-toi-su-an-toan-2

Mặc dù không phải lúc nào bạn cũng trải qua tất cả những điều kể trên, nhưng người bi quan có xu hướng xuất hiện nhiều suy nghĩ dạng này ở một mức độ nhất định nào đó.

While you may not experience all of these things or think this way all of the time, pessimists tend to engage in many of these types of thinking to some degree.

Phổ dao động Lạc quan Bi quan. The Optimism-Pessimism Spectrum

Mỗi người đều có những nốt “thăng” và “trầm” khi suy nghĩ tích cực hoặc tiêu cực hơn. Hoàn cảnh sống và những tác động của thời gian và trải nghiệm cũng có thể tác động lên dao động bi quan hay lạc quan tương đối của chúng ta.

Everyone has their ups and downs when thinking is more negative or positive. Life circumstances and the effects of time and experience can also impact our relative pessimism or optimism.

Con người ta thường lạc quan hơn về một khía cạnh đời sống nào đó và ít lạc quan hơn trong những khía cạnh khác. Tuy nhiên, tâm trạng và suy nghĩ của chúng ta thường nghiêng về một trong hai đầu của phổ, từ đó hình thành những tính cách lạc quan hơn và ngược lại.

People are also often more optimistic about one area of life and less optimistic about another. However, people’s moods and thinking usually lean toward one end or the other of that spectrum resulting in personalities that are more or less pessimistic or optimistic.

Có nhiều lý do giải thích tại sao lại có một số người có dạng tính cách tiêu cực hơn người khác, bao gồm:

There are many reasons why certain people end up with a more or less negative personality, including:

– Gen di truyền. Genetics

– Đặc điểm và đời sống gia đình. Family dynamics

– Những trải nghiệm trong quá khứ. Past experiences

– Các yếu tố xã hội và môi trường sống. Social and environmental factors.

Những người có góc nhìn bi quan hơn thường nhận được ít hỗ trợ hơn từ xã hội, sức bật tinh thần kém hơn, ít có khả năng đương đầu với căng thẳng, và có tỷ lệ mắc các rối loạn trầm cảm và lo âu cao hơn.

Those with more pessimistic outlooks tend to have lower social support, lower resilience, lower ability to cope with stress, and a greater propensity for depression and anxiety disorders.

Ứng dụng. Uses

Mặc dù các yếu tố góp phần vào tính bi quan hầu hết đều mang tính tiêu cực, nhưng bi quan cũng có mặt tốt. Trong thực tế, bi quan ở một “liều lượng” lành mạnh có thể mang đến một số ích lợi. Cụ thể, người bi quan thường có sự chuẩn bị tốt hơn cho những thời điểm khó khăn và có thể tránh được những rủi ro mà những người lạc quan có thể bỏ qua.

While the factors that contribute to pessimism are mostly negative, pessimism does have an upside. In fact, there can be some real benefits to a healthy dose of pessimism. Specifically, pessimists are often better prepared for tough times and may avoid risks that more optimistic thinkers might ignore.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng người bi quan thường nhìn trước được những trở ngại một cách dễ dàng hơn vì họ luôn “tính” rằng mọi chuyện sẽ diễn biến tệ đi. Điều này có nghĩa là họ có khả năng cao sẽ lên kế hoạch để đối phó với những khó khăn đó. Một nghiên cứu xuất bản năm 2013 trên Tập San Nghiên Cứu về Tính cách đã phát hiện thấy những người hay suy nghĩ tiêu cực sẽ có khả năng xây dựng cho bản thân những “mạng lưới” bảo hộ an toàn hơn, chuẩn bị tốt hơn (cả thực hành và tâm lý) khi mọi chuyện diễn biến tệ.

Research has shown that pessimists tend to foresee obstacles more readily since they expect things to go wrong. This means that they are more likely to plan for difficulties. A 2013 study published in the Journal of Research in Personality found that negative thinkers are also more likely to build safety nets, are more prepared (practically and emotionally) when things go wrong.2

Tác động của lối suy nghĩ. Impact of Thinking Styles

Một khác biệt then chốt giữa cách một người bi quan và lạc quan suy nghĩ có liên quan tới kiểu lý giải vấn đề của họ, về cơ bản chính là cách con người ta phiên giải những gì diễn ra trong đời sống mình. Một người lạc quan sẽ tiếp nhận những sự kiện tích cực và phóng đại chúng lên, đồng thời giảm nhẹ tính tiêu cực của hoàn cảnh; một người bi quan sẽ làm điều ngược lại, coi nhẹ tính tích cực và hướng tập trung vào điều tiêu cực.

One key difference between how an optimist and a pessimist thinks has to do with their explanatory style, which is essentially the way people interpret what happens in their lives. An optimist will take positive events and magnify them while minimizing the negative in a situation; a pessimist will do the opposite and downplay the positive while heightening focus on the negative.

Khuynh hướng xem nhẹ điều tiêu cực – một trong những đặc tính của người lạc quan giúp tạo cảm hứng để họ mơ lớn và khuyến khích họ tiếp tục cố gắng thậm chí ngay cả sau khi phải đối mặt với những thất bại – cũng có thể làm xuất hiện một cảm nhận sai lệch về sự an toàn có thể khiến người lạc quan không thể nhận thức rõ những khó khăn tiềm ẩn và lên kế hoạch đối phó phù hợp. Nó cũng có thể khiến họ cảm thấy ngạc nhiên khi mọi chuyện diễn ra không như mong đợi.

The tendency to minimize the negativeone of the traits of optimists that encourages optimists to dream big and emboldens them to keep on trying even after they face setbackscan also produce a false sense of security that may cause optimists to fail to conceive of possible difficulties and plan for them. It may also lead them to feel surprised when things don’t go their way.

Tuy nhiên, chính những đặc tính này – xem nhẹ điều tiêu cực và phóng đại điều tích cực – có thể giúp một người lạc quan vượt qua những khoảng thời gian khó khăn lại có thể đưa người bi quan tới một kết cục tăm tối và vô vọng hơn.

However, these very traitsminimizing the negative and maximizing the positivecan help an optimist through tough times that could send a pessimist to a darker, more helpless place.

Một người lạc quan có thể tìm kiếm giải pháp mới thay vì đắm chìm trong vấn đề; họ thường có hy vọng vào tương lại và các kỹ năng ứng phó giúp họ vượt qua trở ngại, giúp họ biến “nguy thành an”.

An optimist may seek new solutions instead of dwelling on problems; they’ll often have hope for the future and the coping skills to get through hard times, setting them up to turn a negative situation into a positive one.

mental-health-bi-quan-mang-toi-su-an-toan-3

Có rất nhiều nghiên cứu đã đi đến một kết luận là, để có một sức khỏe tốt thì hạn chế bi quan quan trọng hơn là hạn chế tính lạc quan. Nói cách khác, bạn không cần lúc nào cũng phải hứng khởi quá mức. Chìa khóa ở đây có lẽ nằm ở việc hạn chế tác động tiêu cực lên sức khỏe của những suy nghĩ bi quan quá độ, trong khi đó, lúc nào cũng suy nghĩ tích cực đơn thuần cũng chẳng đem lại lợi ích gì quá to tát.

Numerous studies have pointed to the conclusion that it’s more important for good health to be less pessimistic than it is to be more optimistic.3 In other words, you don’t need to be overly cheery to reap the benefits of not being overly negative. The key seems to come from limiting the negative health impact of overly pessimistic thoughts, while purely positive thinking doesn’t have as big an effect.

“Cạm bẫy” tiềm ẩn. Potential Pitfalls

Rõ ràng là quá bi quan mang đến nhiều điều hạn chế. Một số những “cạm bẫy” lớn của việc bi quan quá mức:

There are many clear drawbacks of too much pessimism. Some of the major pitfalls of being overly pessimistic:

– Chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực không tốt với sức khỏe thể chất và tinh thần. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nữ giới có tỷ lệ mắc trầm cảm cao hơn cũng như thời gian trầm ngâm với bản thân, chìm đắm trong suy nghĩ và chiêm nghiệm bản thân nhiều hơn. Trầm ngâm và tư lự đều là yếu tố cấu thành nên suy nghĩ bi quan.

Dwelling on negative thoughts is bad for well-being. Studies show that women have higher rates of depression as well as higher rates of rumination, brooding, and reflection.4 Rumination and brooding are both components of pessimistic thinking.

– Suy nghĩ tiêu cực quá mức góp phần làm xuất hiện trầm cảm và lo âu. Những triệu chứng chính của rối loạn lo âu đều là lo lắng, trầm tư quá mức, và lúc nào cũng tính đến viễn cảnh tồi tệ nhất. Tương tự như vậy, tâm trạng xuống dốc, suy nghĩ tiêu cực, lòng tự trọng thấp và lo lắng là những đặc tính không chỉ ở người bi quan mà còn là yếu tố đặc trưng trong trầm cảm.

Overly negative thinking contributes to depression and anxiety.5 Key symptoms of anxiety disorders are an excessive worry, rumination, and worst-case scenario thinking. Likewise, low mood, negative thoughts, low self-esteem, and worry are not only characteristics of pessimistic thinkers, but also factor in depression.6

Bi quan cũng góp phần gây ra những tác động tiêu cực lên sức khỏe. Tác động sức khỏe tiêu cực có liên quan mật thiết đến nhiều nguy cơ sức khỏe khác, như bệnh tim, cũng như tỷ lệ tử vong nói chung.

Pessimism contributes to negative health effects. A negative outlook is associated with a number of other heightened health risks, such as heart disease, as well as overall mortality.

Người bi quan thường hay bị căng thẳng và có ít hơn các kỹ năng ứng phó. Một nghiên cứu đã cho thấy rằng ở người già, bi quan cũng có tương quan với tỷ lệ căng thẳng cao hơn, tập trung nhiều hơn vào những khía cạnh tiêu cực hơn trong cuộc sống, và khuynh hướng nhìn lại cuộc đời nói chung với một thái độ tiêu cực, từ đó làm giảm sự hài lòng với cuộc sống.

Pessimists tend to have greater stress and fewer coping skills. One study showed that in older people, pessimism is also correlated with higher stress levels, more focus on the less positive parts of their life, and a greater tendency to look back on life with more negativity in general, reducing life satisfaction.7

Người lạc quan có mức căng thẳng giữ ở mức lành mạnh hơn và khả năng cảm nhận sự hài lòng với cuộc sống tốt hơn. Ngược lại, người bi quan có xu hướng trải nghiệm nhiều hơn sự đơn độc, xung đột và căng thẳng, và sức khỏe thể chất cũng như tinh thần suy giảm so với những người lạc quan.

Optimists experience healthier stress levels and a higher perception of life satisfaction. Conversely, pessimistic people tend to experience more isolation, greater conflict and stress, poorer health, and reduced well-being compared to optimistic counterparts.

Một nghiên cứu thực hiện năm 2015 phát hiện ra rằng “Tính tích cực có liên hệ mật thiết với sự điều tiết sinh lý tốt hơn trong một tình huống khó khăn, trong khi tiêu cực có liên quan đến khả năng điều tiết tâm lý kém hơn trước căng thẳng.”

A 2015 study found that “higher optimism was associated with better physiological adjustment to a stressful situation, while higher pessimism was associated with worse psychological adjustment to stress.”8

Một yếu tố đáng lo khác của tính bi quan là nó có thể khiến những tình huống căng thẳng trở nên tệ hơn thực tế. Mặt khác, suy nghĩ tích cực hơn có thể cực kỳ hữu ích khi đương đầu với những sự việc thách thức cao.

Another worrisome component of pessimism is that it may make stressful situations feel worse than they actually are. On the other hand, more optimistic thinking can help significantly when coping with challenging events.

Lợi ích và hạn chế của tính lạc quan. Benefits and Drawbacks of Optimism

Một số lượng đáng kể nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra rằng người lạc quan có xu hướng khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công hơn (về tài chính, xã hội, và nhiều khía cạnh khác) và tận hưởng những mối quan hệ bền chắc và hạnh phúc hơn. Nhưng trời nắng không phải lúc nào cũng là trời đẹp.

Significant scientific research has found that optimists tend to be healthier, happier, more successful (financially, socially, and in many other ways), and enjoy stronger and more satisfying relationships. But living on the bright side isn’t always sunny.

Hạn chế của tính lạc quan là tỷ lệ làm liều cao hơn liên quan đến sức khỏe và an toàn cho cá nhân, như không thắt đai an toàn hoặc không tiêm vaccine, hoặc trong lĩnh vực chính, như đầu tư vào một phi vụ kinh doanh nhiều rủi ro.

Drawbacks of optimism include a greater propensity for taking unwarranted risks in terms of personal health and safety, such as not buckling a seatbelt or not getting a vaccine, or in finances, such as investing in a risky business venture.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Tâm Lý học và Lão hóa năm 2013 đã phát hiện ra một mối tương quan giữa việc đánh giá thấp mức độ hài lòng cuộc sống tương lai với kết quả sức khỏe tích cực và tuổi thọ ở người lớn tuổi. Nói cách khác, nghiên cứu này thấy rằng việc nghĩ cuộc sống ngày một tệ đi có liên quan đến một số lợi ích về sức khỏe.

A 2013 study in Psychology and Aging found a correlation between underestimating future life satisfaction with positive health outcomes and longevity in older adults.9 In other words, the study found that thinking your life would not go well was linked with some health benefits.

Thậm chí khi cân nhắc những hạn chế có thể tồn tại thì lợi ích của lạc quan vẫn vô cùng lớn.

Even when considering the possible drawbacks, the benefits of optimism are huge.

– Suy nghĩ tích cực có liên quan đến sự hài lòng về mối quan hệ của các cặp đang hẹn hò. Positive thinking is correlated with great relationship satisfaction in dating couples.

– Lạc quan càng cao thì khả năng tìm kiếm các hỗ trợ xã hội những lúc bị căng thẳng và khó khăn cao hơn cũng như mức độ các xung đột với người khác trở nên thấp hơn. Greater optimism also is related to both an increased likelihood of seeking out social support in times of stress and hardship and lower levels of interpersonal conflicts.

– Mức lạc quan cao trong các cặp vợ chồng cũng có mối liên hệ với sức khỏe tốt hơn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng mức lạc quan ở một người bạn đời đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sức khỏe cả cả hai người. Higher levels of optimism in married couples are also correlated with better health. Studies have shown that one partner’s level of optimism plays a role in promoting the health of both partners.10

– Lạc quan cũng có liên đới với những dạng tính cách ấm áp, cởi mở hơn, và bi quan cũng có mối quan hệ mật thiết với những dạng tương tác thù địch và dễ quy phục người khác. Optimism is associated with warmer, more outgoing personality types and pessimism is associated with more hostile and submissive interpersonal styles.

– Nghiên cứu cũng chỉ ra mối tương quan giữa lạc quan và tuổi thọ cao. Research has linked optimism to increased longevity.11

– Lạc quan cũng có liên đới với mức độ hài lòng cao hơn với cuộc sống, kỹ năng đối phó, hỗ trợ xã hội và sức bật tinh thần tốt hơn. Optimism is also associated with greater life satisfaction, coping skills, social support, and resilience.

Người bi quan có thể ít bị ngạc nhiên khi khủng hoảng xuất hiện nhưng người lạc quan cũng không chìm đắm trong trạng thái tiêu cực quá lâu vì ho cũng có xu hướng tập trung vào tìm ra giải pháp thay vì trầm tư mãi về những thứ không như mong muốn.

Pessimists may be less surprised when crises occur, but optimists don’t stay in negative situations for as long, as they tend to focus on finding solutions rather than ruminating about what went wrong.

Gợi ý/Mẹo. Tips/Tricks

Vậy làm sao ta có thể lạc quan mà vẫn không bỏ lỡ cơ hội giữ cho bản thân mình có được sự chuẩn bị tốt cho những khủng hoảng sắp đến? Đây là một số bước bạn có thể thực hiện:

So how can you stay optimistic without missing opportunities to keep yourself prepared for crises? There are a number of steps you can take:

Hy vọng vào điều tốt nhất, lên kế hoạch cho thứ tệ nhất. Hope for the Best, Plan for the Worst

Gợi ý này giúp bạn tận hưởng nhiều lợi ích của thái độ lạc quan mà không để bản thân rơi vào trạng thái thiếu chuẩn bị và dễ bị thương tổn. Để đạt được lợi ích do thái độ lạc quan mang lại, hãy nghĩ về những điều đãng lẽ có thể tệ hơn và cố tìm ra những kế hoạch dự phòng và chuẩn bị ứng phó với những điều không trong kế hoạch. Sau đó, tập trung vào những điều tích cực trong khi vẫn giữ những kế hoạch dự phòng trong đầu.

The approach of hoping for the best and planning for the worst allows you to enjoy the many benefits of optimism without leaving yourself vulnerable and unprepared. To get the benefits pessimistic thinking has to offer, think about the things that can possibly go wrong, and try to find backup plans and contingencies for dealing with the unexpected. Then, focus on the positive while keeping these backup plan options in mind.

Nhớ lấy điều gì là quan trọng. Remember What’s Important

Hãy tận hưởng và nhớ đến những cái bạn có và hướng tới vun đắp lòng biết ơn. Dành thời gian để gom lại những thế mạnh và nguồn lực của bản thân. Căng thẳng xuất hiện khi chúng ta cảm thấy nhu cầu của một hoàn cảnh vượt quá nguồn lực ta có để xử trí chúng. Giữ những nguồn lực trong tâm trí có thể giúp làm giảm căng thẳng và giúp bạn cảm thấy mình được tiếp sức mạnh trong suốt cuộc đời. Lối suy nghĩ này thực sự có thể có ích khi bạn đối mặt với khủng hoảng.

Savor and remember what you have and aim to cultivate gratitude. Make time to take inventory of your own strengths and resources. Stress results when we feel the demands of a situation exceed our resources to handle them. Keeping your available resources in mind can reduce stress and help you feel empowered as you move through life.9 This way of thinking can really help when youre facing a crisis.

Luyện tập thiền chánh niệm cũng là một chiến lược hữu ích. Chánh niệm hay chú tâm là một kỹ thuật tập trung vào nơi chốn và khoảnh khắc hiện tại thay vì lo lắng về quá khứ và tương lai.

Practicing mindfulness is another helpful strategy. Mindfulness is a technique that involves focusing on the here and now rather than worrying about the past and future.

Nhớ rằng điều gì bạn đối mặt rồi cũng sẽ qua đi. Remember That Whatever You Face Will Pass

Một điều mà nghiên cứu về tâm lý học tích cực đã chỉ ra cho chúng ta đó là hầu hết mọi thất bại nhỏ sẽ không khiến con người ta cảm thấy không vui miễn là nó nằm trong dự đoán. Sau một vài tuần hay có thể một vài tháng, người nào trải qua một cú khủng hoảng lớn nói chung sẽ quay trở lại với mức hạnh phúc (hoặc không hạnh phúc) mức bình thường.

One thing that positive psychology research has taught us is that major setbacks do not cause people to feel unhappy for as long as people predict. After a few weeks or, in some cases months, people who have experienced a major crisis generally return to their regular level of happiness (or unhappiness).

Người lạc quan nói chung thường hay cảm thấy vui, và người bi quan lại ít vui hơn. Nếu bạn là người bi quan, bạn luôn có thể học cách trở thành một người lạc quan. Đôi khi, chịu đựng một cơn khủng hoảng sẽ mang lại cho bạn đúng thứ động lực mà bạn cần để làm điều đó.

Optimists tend to feel happier in general, and pessimists tend to feel less happy than that. If you’re a pessimist, it’s always possible to learn how to become an optimist. Sometimes enduring a crisis provides you with just the right motivation to do that.

Kết luận. Bottom lines

“Tối ưu hóa mọi thứ” có thể là một lời sáo rỗng, nhưng cách tiếp cận này có thể là chìa khóa đưa đến sức khỏe tốt, tuổi thọ cao và một cuộc sống vui vẻ. Trong thực tế, nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ngoại trừ những người quá nghèo, người có nhiều tiền nói chung không hạnh phúc hơn những người có ít tiền.

“Making the best of things” may be a cliché, but this approach can be the key to good health, longevity, and enjoyment of life. In fact, studies show that, other than those in poverty, people with a lot of money generally aren’t happier than people with a little.

Thực ra, chính những người có bạn bè thân thiết và cảm quan mạnh mẽ về cộng đồng, những người cảm thấy biết ơn và những người cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống mới là những người hạnh phúc nhất. Kết luận cuối cùng ở đây là, nói chung,  hướng tới lạc quan là lý tưởng nhất – những vẫn nê “thả” vào một chút bi quan.

In fact, it’s those who have close friends and a strong sense of community, those who feel gratitude, and those who have a sense of meaning in life who feel the happiest.12 The bottom line is that an overall lean toward optimism is idealwith a bit of pessimism thrown in.

mental-health-bi-quan-mang-toi-su-an-toan-4

Tham khảo. Article Sources

APA Dictionary. Pessimism. 2018.

Smith TW, Ruiz JM, Cundiff JM, Baron KG, Nealey-Moore JB. Optimism and pessimism in social context: An interpersonal perspective on resilience and risk. J Res Pers. 2013;47(5):553-562. doi:10.1016/j.jrp.2013.04.006

Zenger M, Glaesmer H, Höckel M, Hinz A. Pessimism predicts anxiety, depression and quality of life in female cancer patients. Jpn J Clin Oncol. 2011;41(1):87-94. doi:10.1093/jjco/hyq168

Johnson DP, Whisman MA. Gender differences in rumination: A meta-analysis. Pers Individ Dif. 2013;55(4):367-374. doi:10.1016/j.paid.2013.03.019

Rood L, Roelofs J, Bögels SM, Alloy LB. Dimensions of negative thinking and the relations with symptoms of depression and anxiety in children and adolescents. Cognit Ther Res. 2010;34(4):333-342. doi:10.1007/s10608-009-9261-y

National Institute of Mental Health. Depression. Revised February 2018.

Puig-Perez S, Pulopulos MM, Hidalgo V, Salvador A. Being an optimist or a pessimist and its relationship with morning cortisol release and past life review in healthy older people. Psychol Health. 2018;33(6):783-799. doi:10.1080/08870446.2017.1408807

Puig-Perez S, Villada C, Pulopulos MM, Almela M, Hidalgo V, Salvador A. Optimism and pessimism are related to different components of the stress response in healthy older people. Int J Psychophysiol. 2015;98(2 Pt 1):213-21. doi:10.1016/j.ijpsycho.2015.09.002

Lang FR, Weiss D, Gerstorf D, Wagner GG. Forecasting life satisfaction across adulthood: Benefits of seeing a dark future? Psychol Aging. 2013;28(1):249-61. doi:10.1037/a0030797

Kim, ES, Chopik WJ, Smith J. Are people healthier if their partners are more optimistic? The dyadic effect of optimism on health among older adults. Journal of Psychosomatic Research. 2014;76,6:447-53. doi:10.1016/j.jpsychores.2014.03.104

Lee LO, James P, Zevon ES, et al. Optimism is associated with exceptional longevity in 2 epidemiologic cohorts of men and women. Proc Natl Acad Sci USA. 2019;116(37):18357-18362. doi:10.1073/pnas.1900712116

Mineo L. Good genes are nice, but joy is better. Harvard Gazette. Published April 11, 2017.

Nguồn: https://www.verywellmind.com/is-it-safer-to-be-a-pessimist-3144874

Như Trang.

Nguồn: Trangtamly.blog

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: